Cho phép truy cập quyền giới hạn trên thiết bị Xiaomi

Trên thiết bị Xiaomi được cập nhật MIUI 14.0.1 sẽ bị hạn chế một số quyền như:

  • Truy cập thông báo, vv
    Để cấp quyền cho ứng dụng:
    Giữ đè biểu tượng ở màn hình chính chọn: App Info (Thông tin)

    Bấm biểu tượng … Và chọn: Allow Retricted Settings