Chính sách quyền riêng tư

VNAPP cung cấp các ứng dụng miễn phí cho nền tảng PC - Windows Phone và Android
Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách chúng tôi và một số công ty mà chúng tôi hợp tác sẽ thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin liên quan đến các dịch vụ dành cho thiết bị di động, trang web và bất kỳ phần mềm nào được cung cấp về hoặc liên quan đến các dịch vụ và lựa chọn của bạn đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn.
Chính sách của chúng tôi áp dụng với tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập vào Dịch vụ (“Người dùng”).

 1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP:

  • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi:
   Tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email của bạn khi bạn đăng ký tài khoản.
   Thông tin tiểu sử bạn cung cấp cho hồ sơ người dùng (ví dụ: họ và tên, ảnh, số điện thoại, email). Thông tin này cho phép chúng tôi giúp bạn hoặc những người khác phân biệt lẫn nhau
   Nội dung của người dùng (ví dụ: ảnh, bình luận và các tài liệu khác) bạn đăng lên Dịch vụ.
   Liên lạc giữa bạn và chúng tôi.
   Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn email liên quan đến Dịch vụ (ví dụ: xác minh tài khoản, thay đổi/cập nhật các tính năng của Dịch vụ, thông báo kỹ thuật và bảo mật).
   Lưu ý rằng bạn không thể bỏ nhận email liên quan đến Dịch vụ.

  • Thông tin phân tích:
   Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba để giúp chúng tôi đánh giá xu hướng sử dụng và lưu lượng truy cập Dịch vụ.
   Những công cụ này sẽ thu thập thông tin được thiết bị của bạn hoặc Dịch vụ của chúng tôi gửi, bao gồm trang web bạn truy cập, tiện ích mở rộng và những thông tin khác hỗ trợ chúng tôi cải thiện Dịch vụ.
   Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin phân tích này cùng thông tin phân tích từ những Người dùng khác để không thể sử dụng một cách hợp lý nhằm xác định bất kỳ Người dùng riêng cụ thể nào.

  • Số nhận dạng thiết bị:
   Khi bạn sử dụng thiết bị di động như máy tính bảng hoặc điện thoại để truy cập Dịch vụ của chúng tôi,
   chúng tôi có thể truy cập, thu thập, giám sát, lưu trữ trên thiết bị của bạn và/hoặc lưu trữ từ xa một hoặc nhiều “số nhận dạng thiết bị”.
   Số nhận dạng thiết bị là những tệp dữ liệu nhỏ hoặc cấu trúc dữ liệu tương tự trên hoặc được liên kết với thiết bị di động của bạn.
   Số nhận dạng thiết bị nhận dạng duy nhất thiết bị di động của bạn. Số nhận dạng thiết bị có thể là dữ liệu được lưu trữ liên quan đến phần cứng thiết bị giống như địa chỉ mac wifi - bluetooth,
   dữ liệu được lưu trữ liên quan đến hệ điều hành hoặc phần mềm khác của thiết bị hoặc dữ liệu được gửi đến thiết bị của bạn.

 2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Ngoài một số việc sử dụng cụ thể đối với thông tin chúng tôi mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà mình nhận được để:
giúp bạn truy cập một cách hiệu quả vào thông tin của mình sau khi đăng nhập
nhớ thông tin để bạn không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tới bạn truy cập Dịch vụ;
cung cấp thông tin và nội dung được cá nhân hóa cho bạn và người khác. Thông tin và nội dung này có thể bao gồm quảng cáo trực tuyến hoặc các hình thức tiếp thị khác
cung cấp, cải thiện, thử nghiệm và giám sát tính hiệu quả của Dịch vụ của chúng tôi
phát triển và thử nghiệm các sản phẩm cũng như tính năng mới
giám sát số liệu như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và mẫu nhân khẩu học
chẩn đoán hoặc khắc phục các sự cố kỹ thuật
tự động cập nhật ứng dụng trên thiết bị của bạn.

 1. CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của bạn, ngoại trừ như được nêu trong Chính sách này.

 1. CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN
  Lưu trữ và xử lý:
  Thông tin của bạn được thu thập qua máy chủ của chúng tôi tại Viet Nam. Thông tin này bao gồm các dữ liệu cần thiết cho việc đăng nhập và lưu trữ của người dùng
  Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt thương mại giúp giữ bảo mật thông tin được thu thập qua Dịch vụ cũng như thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính
  của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của mọi thông tin bạn gửi hay đảm bảo rằng thông tin trên Dịch vụ không thể bị truy cập,
  tiết lộ, thay đổi hay phá hủy.

 2. LỰA CHỌN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bằng cách không lựa chọn đăng nhập hay sử dụng dịch vụ cần nền tảng lưu trữ online. Bạn sẽ không gởi và lưu trữ bất kì thông tin nào vào máy chủ của chúng tôi

 1. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc về Dịch vụ, vui lòng tìm kênh hỗ trợ thích hợp trong Trung tâm trợ giúp để liên hệ với chúng tôi. Trên website nhà cung cấp hoặc kho ứng dụng bạn đã tải

PRIVACY POLICY

VNAPP offers free applications for PC platforms - Windows Phone and Android
Our privacy policy explains how we, and some of the companies we work with, collect, use, share and protect information relating to mobile services, the Website and any software provided on or related to Vnapps services (collectively “Services”) and your choice regarding the collection and use of your information.
Our policies apply to all visitors, users, and others who access the Service (“User”).

 1. INFORMATION WE COLLECT:
 • The information you provide directly to us:
  Your username, password, and email address when you sign up for an account.
  Profile information you provide to the user profile (e.g., full name, photo, phone number, email). This information allows us to help you or others to distinguish one another
  User Content (e.g., photos, comments, and other materials) you post to the Service.
  Communication between you and us.
  For example, we may send you a service-related email (e.g., account verification, change / update of Service features, technical and security notifications).
  Note that you can not forgo services-related emails.

 • Information analysis:
  We use third-party analysis tools to help us evaluate service usage trends and traffic.
  These tools will collect information that is provided by your device or our Services, including the websites you visit, extensions, and other information that assist us in improving the Service.
  We will collect and use this analytics and analysis information from other Users so that we can not reasonably use it to identify any particular User.

 • Device Identification Number:
  When you use a mobile device, such as a tablet or phone, to access our Services,
  We may access, collect, monitor, store on your device, and / or remotely store one or more “device identifiers”.
  Device identifiers are small data files or similar data structures on or linked to your mobile device.
  The device identifier uniquely identifies your mobile device. The device identification number can be data stored related to hardware devices like mac wifi - bluetooth address,
  The stored data is related to the operating system or other software of the device or data sent to your device.

 1. HOW WE USE YOUR INFORMATION

In addition to some specific uses for the information we describe in this Privacy Policy, we may use information we receive to:
It gives you access to your information effectively after signing in
Memorize information so that you do not have to re-enter during the visit or the next time you access the Service;
Provide personalized information and content for you and others. This information and content may include online advertising or other forms of marketing
Provide, improve, test and monitor the effectiveness of our Services
Develop and test new products and features
Monitor data such as total visitors, traffic, and demographic patterns
Diagnose or fix technical problems
Automatically update apps on your device.

 1. SHARE YOUR INFORMATION

We will not rent or sell your information to third parties without your consent, except as set forth in this Policy.

 1. HOW WE STORE YOUR INFORMATION
  Storage and handling:
  Your information is collected through our servers in Viet Nam. This information includes the necessary data for the user’s login and storage
  We use commercially reasonable protections to help keep information collected through the Service secure and to take reasonable steps (such as requesting a unique password) to verify your identity. calculated
  before granting you access to your account. However, we can not guarantee the security of any information you submit or ensure that the information on the Service can not be accessed,
  disclosure, alteration or destruction.

 2. CHOOSE YOUR INFORMATION

By not selecting logins or using services that require online storage platforms. You will not post and store any information on our servers

 1. HOW TO CONTACT US
  If you have any questions about this Privacy Policy or the Service, please find the appropriate support channel in the Help Center to contact us. On the website of the vendor or application store you downloaded